vít tải xoắn
Vít tải xoắn
Vít tải xoắn là sản phẩm được dùng để vận chuyển nguyên liệu rời không thể thiếu trong công đoạn sản xuất. Các loại vít tải
not rated Chi tiết